Ponder, 9/1987, 69.00 x 44.00", Mr. & Mrs. Wynstom, Toronto, G1, © Harold Feist 9/1987